Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Kinnistu Jaska külas

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Jaska külas asuv hoonestatud metsa- ja põllukinnistu kogupindalaga 24,33 hektarit. Kinnistu koosseisust 16,42 ha on metsamaad, haritavat maad on 5,76 ha, muud maad 1,15 ha, looduslikku rohumaad 0,26 ha, õuemaad 0,74 ha.

Kasvava metsa tagavara ca 3286 tihumeetrit, soovituslik raiete maht  1617 tihumeetrit. Ligikaudu 60% I ja IA boniteet (9,2 ha).

Kinnistute koosseisu kuuluv haritav maa on arvel PRIA põllumassiivide registris ja rendile antud (vt. Detailne info)

Hoonestus: ehitisregistri andmetel paiknevad kinnistul järgnevad hooned - elamukelder, ait, laut. 

ALGHIND 95 000 (üheksakümmend viis tuhat) EUROT!

PIIRHINNAGA OKSJON!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

Oksjoni algus: 18.10.2019 11:00
Oksjoni lõpp:
29.10.2019 13:28
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Omanik müüb kinnistu hooned seisundis, millises on need pakkumise tegemise hetkel. Omanik ei vastuta kinnistul (sh seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, ning Ostjal ei ole õigust esitada omaniku vastu nõudeid müüdava vara (hoonete) puudustega seoses. Omanik müüb kinnistu koos sellel paiknevate hoonetega seisukorras „nagu on“. Omanik ei ole kursis (mh puuduvad vastavad eriteadmised) kinnistutel asuvate hoonete ehitustehnilise seisukorraga, Ostja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel ning kinnistu omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde ja muude sarnaste kuludega. Omaniku poolt müüdaval kinnistul paiknevatel ehitistel/hoonetel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d)/hoone(d) isiklikult põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste/hoonete seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e/hoonete seisukorraga mitte mingisuguseid pretensioone Müüjale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas sellel paiknevad ehitise(d)/hoone(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 hektarit põllu- ja metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele: 

  • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2016, 2017 ja 2018 Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega või metsa majandamisega.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu. Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma.

Juhul, kui oksjon lõppeb alla piirhinda jääva pakkumisega on ostust huvitatud isikutel võimalus esitada 24 tunni jooksul digitaalselt allkirjastatud korrigeeritud pakkumine. Pakkumine tuleb edastada aadressile: info@maaportaal.ee

Pildid:
6000 x 4000 pikslit; 3617541 baiti 6000 x 4000 pikslit; 3383103 baiti 5462 x 4000 pikslit; 1830369 baiti 6000 x 4000 pikslit; 1864985 baiti
6000 x 4000 pikslit; 1684029 baiti 6000 x 4000 pikslit; 1804271 baiti 6000 x 4000 pikslit; 2064917 baiti 6000 x 4000 pikslit; 1891474 baiti
6000 x 4000 pikslit; 2024050 baiti 6000 x 4000 pikslit; 2340522 baiti 6000 x 4000 pikslit; 2265303 baiti 6000 x 4000 pikslit; 2715120 baiti
6000 x 4000 pikslit; 2151399 baiti 6000 x 4000 pikslit; 2428504 baiti 6000 x 4000 pikslit; 2989180 baiti 6000 x 4000 pikslit; 3198071 baiti
6000 x 4000 pikslit; 3053089 baiti 6000 x 4000 pikslit; 3396810 baiti 6000 x 4000 pikslit; 3617541 baiti 6000 x 4000 pikslit; 1952170 baiti
6000 x 4000 pikslit; 2210821 baiti 6000 x 4000 pikslit; 2881890 baiti
Alghind:
95 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit
Lõpphind: 175 100 €