Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Oksjoni kord

(kehtiv alates 05.04.2017)

Registreerudes internetilehekülje https://www.metsaoksjon.ee kliendiks ja/või esitades andmed müügipakkumise kohta ja/või tehes ostupakkumise, kinnitan, et olen tutvunud käesoleva oksjoni korraga (edaspidi Oksjoni kord), nõustun Oksjoni korraga ning kohustun Oksjoni korda täitma alljärgnevas:


1. Üldmõisted


1.1. Oksjoniportaal - internetilehekülg https://www.metsaoksjon.ee, mille vahendusel müüakse elektroonilise enampakkumise korras Ostuobjekte ja tehakse Ostjate poolt siduvaid ostupakkumisi.


1.2. Oksjoniportaali administraator – AllePal OÜ registrikood 12209337


1.3. Korraldaja – isik, kellel on õigus Oksjoniportaali Ostuobjekte lisada.


1.4. Oksjon – Ostuobjekti elektrooniline enampakkumine, mille käigus on võimalik Ostjatel teha Ostuobjektile siduvaid ostupakkumisi. Oksjon võib olla:

1.4.1. Algav oksjon - oksjon on algava oksjoni staatuses minimaalselt 48 tundi, mille jooksul on Ostjatel võimalik Ostuobjekti ja selle andmetega ning dokumentatsiooniga tutvuda;

1.4.2. Aktiivne oksjon - oksjon on aktiivse oksjoni staatuses minimaalselt 1 nädal, mille jooksul on Oksjonile lubatud Ostjatel võimalik Ostuobjektile siduvaid ostupakkumisi teha;

1.4.3. Toimunud oksjon - oksjon on toimunud oksjoni staatuses peale enampakkumise lõppu, arvestades pikenevast lõpust tulenevaid iseärasusi.


1.5. Ostuobjekt - Oksjoniportaalis elektroonilise enampakkumise teel müüdav:

1.5.1 vähemalt 100 (ühesaja) tihumeetrise kogusega kasvava metsa raieõigus;

1.5.2 metsamaad sisaldav kinnisasi;

1.5.3 vähemalt 20 (kahekümne) tihumeetrise kogusega metsamaterjal.


1.6. Klient – Oksjoniportaali kasutajaks Müüjana ja/või Ostjana registreerunud juriidiline isik või vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik ja/või müügisoovi elektrooniliselt või e-kirja teel edastanud vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik.


1.7. Kontaktisik – Kliendi seadusjärgne või volitatud esindaja, kellel on õigus teha Kliendi nimel tehinguid ja võtta Kliendi nimele kohustusi.


1.8. Müüja – Oksjoniportaalis Müüjana registreerunud isik.


1.9. Ostja – Oksjoniportaalis Ostjana registreerunud isik.


1.10. Parim Pakkuja - Ostja, kes on teinud Aktiivsele Oksjonile kõrgeima pakkumise. Võrdsete pakkumiste korral loetakse Parimaks Pakkujaks isik, kes sisestas pakkumise ajaliselt varem.


1.11. Võitja – Parim Pakkuja, kes on Aktiivsele oksjonile kõrgeima pakkumise, mis on võrdne Piirhinnaga või ületab seda. Võitjaks võib olla ka isik, kes on teinud alla Piirhinda jääva pakkumise, kuid kelle pakkumise on Müüja vastu võtnud. Juhul, kui Piirhinda ei ole kehtestatud loetakse Võitjaks Parim Pakkuja.


1.11.1 Kui juriidilisest isikust Võitjal ei ole võimalik Ostuobjekti (kinnisasja) omandada Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (RT I, 23.02.2012, 11) tulenevalt on Korraldajal õigus Võitja vastavasisulise avalduse alusel nimetada Võitjaks juriidilise isiku nimel pakkumise teinud Kontaktisik.


1.12. Alghind – Ostuobjekti hind, millest algab elektrooniline enampakkumine ja millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma, välja arvatud juhul, kui korraldatakse Piirhinnaga oksjon.


1.13. Piirhind – minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kolmekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Samas võib Müüja alla Piirhinna pakkumise vastu võtta. Vastav otsus tuleb teha 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla Piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.


1.14. Hinnasamm - summa, mille võrra on võimalik Ostjal alghinnale juurde pakkuda. Hinnasammu suuruse määrab Korraldaja. Hinnasamm on kohustuslik kasva metsa raieõiguse ja metsamaad sisaldava kinnisasja enampakkumisel. Hinnasammu suuruseks saab olla 100, 200, 300, 400 või 500 eurot.


1.15. Automaatne pakkumine – võimalus sisestada Ostja poolt Ostuobjekti eest kõrgeim Ostuhinna pakkumine, millega Ostja soovib Ostuobjekti osta. Automaatne pakkumine rakendub oksjoni käigus juhul, kui keegi Ostjatest pakub automaatse pakkumise sisestanud Ostjast üle. Piirhinnaga oksjoni lõppedes teeb süsteem juhtiva Ostja poolt sisestatud maksimaalse automaatpakkumise, kuid mitte rohkem, kui seadistatud piirhind. Kui kahe või enama Ostja automaatne pakkumine on võrdne, läheb arvesse selle Ostja automaatne pakkumine, kes sisestas oma automaatse pakkumise esimesena. 


1.16. Ostuhind –Võitja poolt Aktiivse oksjoni käigus tehtud kõrgeim pakkumine.


1.17. Oksjonil osalemise sooviavaldus – Oksjonil osaleda sooviva Ostja tahteavaldus koos automaatpakkumise ja lisadokumentidega, mille Ostja esitab Korraldajale Oksjoniportaali kaudu elektroonilisel teel. Korraldaja võib piirata Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise aega. Sel juhul kuvatakse Oksjoni andmetes Oksjonil osalemise sooviavalduste esitamise ajavahemik. Korraldaja võib keelduda lubamast Oksjonile Ostjaid, kes ei esita Oksjonil osalemise sooviavaldust õigeaegselt ja/või ei vasta Eritingimustele või kes on rikkunud varasemalt Oksjoni korda. 


1.18. Eritingimused – Müüja poolt kehtestatud Ostuobjekti müügi ja enampakkumisega seotud tingimused, mida Ostjad kohustuvad pakkumisi tehes täitma. Kui Eritingimused on vastuolus Oksjoni korra või selle osaga loetakse kehtivaks Eritingimused.


1.19. Pikeneva lõpuga oksjon – kõik Oksjoniportaalis korraldatavad elektroonilised enampakkumised on pikeneva lõpuga. Pikeneva lõpu perioodiks võib olla 2, 5 või 10 minutit. Pikeneva lõpu perioodi määrab Korraldaja. Kui määratud perioodi jooksul, mis on jäänud aktiivse oksjoni lõpuni, tehakse uus pakkumine, lükatakse oksjoni lõppu edasi määratud perioodi võrra sellest hetkest, kui tehti pakkumine. Oksjon lõppeb, kui määratud perioodi jooksul pole tehtud ühtegi uut pakkumist.


1.20. Osavõtutasu – Eritingimustes näidatud rahasumma, mis tuleb Ostuobjekti enampakkumisest osa võtta soovival Ostjal tasuda Ostuobjekti Eritingimustes näidatud arvele enne pakkumise tegemist. Osavõtutasu tasutakse eraldi iga Ostuobjekti kohta, mille enampakkumisel soovitakse osaleda. Osavõtutasu ei tagastata ega kuulu tasaarveldamisele. Korraldajal on õigus mitte nõuda oksjonil osaleda soovivatelt Ostjatelt osavõtutasu tasumist.


1.21. Tagatisraha – Eritingimustes näidatud rahasumma, mis tuleb Ostjal tasuda Ostuobjekti Eritingimustes näidatud arvele enne pakkumise tegemist. Tagatisraha tasutakse eraldi iga Ostuobjekti kohta, mille oksjonil soovitakse osaleda. Võitja poolt enne pakkumise algust makstud Tagatisraha osas tehakse Ostuhinna tasumisel tasaarveldus. Tagatisraha suurus on kuni 10 protsenti Ostuobjekti alghinnast. Tagatisraha tasumisel tuleb kindlasti näidata maksekorralduse selgituse lahtris Ostuobjekti andmed, mille eest tagatisraha tasutakse. Kui Võitja ei sõlmi Müüjaga hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul Ostuobjekti müügilepingut ei tagastata Võitjale Tagatisraha. Teistele Ostjatele tagastab Korraldaja Tagatisraha hiljemalt 7 (seitsme) pangapäeva jooksul peale oksjoni lõppemist. Korraldajal on õigus mitte nõuda oksjonil osaleda soovivatelt Ostjatelt tagatisraha tasumist.


1.22. Oksjoni korraldamise tasu – Müüja poolt Korraldajale käsunduslepingu (loe: oksjoni korraldamise lepingu või maaklerlepingu) alusel makstav tasu. Oksjoni korraldamise lepingule kohaldatakse Võlaõigusseaduse peatükk 37 sätestatud Maaklerlepingu sätteid.


1.24. Alla alghinna pakkumine – kui oksjon lõppeb ilma ühegi pakkumiseta on kõigil oksjoniportaali kasutajateks registreeritud Ostjatel arvestades Oksjoniobjekti erisusi võimalik esitada kirjalik hinnapakkumine. Kirjalik hinnapakkumine tuleb esitada digiallkirjastatuna ja saata e-posti aadressile info@metsaoksjon.ee hiljemalt samal päeval, mil Oksjoniobjekti oksjon lõppes. Ostja poolt esitatud kirjalik hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 14 (neliteist) päeva ja vastav kinnitus tuleb selgelt välja tuua hinnapakkumises. Kui kahe või enama pakkuja pakkumised on võrdsed eelistakse selle pakkuja pakkumist, kes saatis pakkumise ajaliselt esimesena. Peale kirjalike pakkumiste registreerimist otsustab Müüja hiljemalt 72 tunni jooksul, kas võtab alla alghinda jääva parima pakkumise vastu või mitte.


2. Oksjoni korra ulatus ja tõlgendamine


2.1. Oksjoni kord kehtib Oksjoniportaali Klientide ja Korraldaja vahel Oksjoniportaali kaudu müüdavate ostuobjektidega seotud kõikide õigussuhete kohta.


2.2. Lisaks oksjoni korrale ja Ostuobjekti tingimustele reguleerivad Kliendi ja Korraldaja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.


2.3. Oksjoni korra peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ning ei mõjuta mingil määral peatükkide ja punktide sisu tõlgendamist.


2.4. Kui mõni Oksjoni korra punkt osutub kehtetuks vastuolu tõttu kehtiva seadusandlusega, ei muuda see teiste punktide kehtivust.


3. Oksjonil osalemine ja selle läbiviimine


3.1. Oksjonil osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine Müüjana ja/või Ostjana, Müüjal Oksjoni korraldamise  kokkuleppe sõlmimine Korraldajaga ja Ostjal Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamine ning osavõtutasu ja tagatisraha tasumine, kui nende tasumine on Korraldaja poolt ette nähtud. Sel juhul on Oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohustus selgelt välja toodud.


3.1.1. Oksjonil osaleda sooviv Ostja peab vastama Korraldaja poolt kehtestatud kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele ning esitama Oksjonil osalemise sooviavalduse koos automaatpakkumisega. Peale Ostja poolt elektrooniliselt teel edastatud Oksjonil osalemise sooviavalduse kättesaamist kontrollib Korraldaja Ostja vastavust kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele. Juhul, kui Ostja vastab kvalifitseerimistingimustele ja/või Eritingimustele, lisab Korraldaja Ostja enampakkumisel osaleda lubatud Ostjate nimekirja ja tema automaatpakkumine registreeritakse pakkumiste nimekirjas.


3.2.  Oksjoniportaali Kliendiks ei registreerita isikut, kes on eelnevalt rikkunud oksjoni korda või kelle kohta on piisav alus arvata, et ta võib oksjoni korda rikkuda. Oksjoniportaali administraator ei pea Kliendiks mitteregistreerimist põhjendama.


3.3. Enne Ostuobjekti oksjonile panekut sõlmivad Korraldaja ja Müüja maaklerilepingu või Oksjoni korraldamise lepingu. Sõlmitav käsundusleping peab sisaldama Ostuobjekti andmeid, selle alghinda ja ostuobjektiga seotud, müügi seisukohast tähtsust omavat informatsiooni ning Korraldajale makstava maakleritasu ehk oksjoni korraldamise tasu suurust ja oksjoni alustamise tasu, kui viimane on ette nähtud. Käsunduslepinguga määratakse kindlaks ostuobjekti oksjonile panekuks vajalikud toimingud ning lisatingimused.


3.4. Juhul, kui Korraldaja on kehtestanud oksjonil osalemise tingmusteks osavõtutasu ja/või tagatisraha tasumise kohustuse, tuleb need enne ostuobjekti oksjonil osalemist Ostja poolt tasuda Oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes näidatud arveldusarvele. Korraldajal on õigus mitte lubada oksjonile Ostjat, kes ei ole tasunud ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha või kes ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kvalifitseerimistingimustele.


3.4.1 Juhul, kui Korraldaja poolt on võimaldatud elektrooniline tagatisraha tasumine, siis peab pangalingi kaudu tasumisel vajutama nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel juhul ei lisata Ostjat automaatselt lubatud osalejate nimekirja ja ta ei saa koheselt osaleda oksjonil. Antud olukorra tekkimisel tuleb Ostjal koheselt ühendust võtta Korraldajaga. Hilisemaid pretensioone ei arvestata ja makstud osavõtutasu ja tagatisraha tagastatakse ettenähtud korras.


3.5. Ostuobjekti enampakkumise protsessi, mille käigus on oksjon algava ja aktiivse oksjoni staatuses, minimaalne toimumisaeg on 9 (üheksa) päeva.


3.6. Enampakkumine algab oksjoni teates näidatud kuupäeval ja kellaajal.


3.7. Oksjoni käigus võib Korraldaja väljastada Ostjatele Ostuobjektiga seotud informatsiooni, mis on vajalik siduva pakkumise tegemiseks.


3.8. Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaad sisaldava kinnisasja Ostuhinna pakkumisi tehakse täiseurodes ning Korraldaja poolt määratud hinnasammuga. Igal Ostjal on õigus pakkuda oma hind, mis ületab eelneva pakkumise hinna. Ostuhinna pakkumine loetakse õigeks ja võetakse arvesse ka juhul, kui Ostja pakub üle hetkel kõrgeimast, enda poolt pakutud, hinnast. Automaatpakkumise puhul registreeritakse Ostja poolt tehtud pakkumiseks pakkumine, mis on lähim võimalik hetkel kehtivale pakkumisele ja/või piirhinnale, arvestades automaatse pakkumise sisestamise aega, hinnasammu ja pakkumise summat.


3.9. Metsamaterjali müük tarnekohustusega oksjoni erisused

3.9.1 Esimese pakkumisega pakub Ostja metsamaterjali tarnekoha, tarnetingimuse, ostukoguse ja ostuhinna. Ostja saab tõsta ostuhinda järgmiste pakkumistega. Tarnekoha, tarnetingimuse ja ostukoguse muutmise õigus Ostjal puudub. Ostuhinna pakkumine loetakse õigeks ja võetakse arvesse ka juhul, kui Ostja pakub üle hetkel kõrgeimast, enda poolt pakutud, hinnast.


3.10. Oksjon lõppeb Ostuobjekti andmetes märgitud kuupäeval ja kellaajal arvestades pikenevast lõpust tulenevaid erisusi.


3.11. Peale oksjoni lõppemist sõlmivad Müüja ja Võitja Ostuobjekti müügilepingu Ostuobjekti Eritingimustes näidatud aja jooksul.


3.12. Kui Ostuobjekti oksjoni käigus ei laeku ühtegi pakkumist või kõrgeim pakkumine ei ületa Piirhinda ega ei ole Piirhinnaga võrdne ja omanik ei võta vastu alla Piirhinna jäävat parimat pakkumist loetakse enampakkumine nurjunuks.


4. Kliendi õigused ja kohustused


4.1. Klient kohustub:

4.1.1. mitte kasutama Oksjoniportaali ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettusteks;

4.1.2. esitama registreerumisel tõeseid andmeid, sh. registreeruma oma õige (juriidiliselt kehtiva) ja täieliku nime all, sisestama õige isiku- ja/või registrikoodi ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

4.1.3. viivitamatult elektronposti teel informeerima Oksjoniportaali administraatorit kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes kliendiks registreerumisel esitatuga;

4.1.4. müügisoovi avaldades või Müüjana registreerudes andma Oksjoniportaali administraatorile volituse tutvumaks metsaressursi arvestuse riiklikus registris metsa täielike inventeerimisandmetega.


4.2. Kliendil on õigus muuta enda e-posti aadressi. Ülejäänud, registreerumisel esitatud andmete muutmiseks peab Klient saatma Oksjoniportaali administraatorile vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud taotluse.


4.3. Müüjal on õigus jälgida temale kuuluva ostuobjekti oksjoni käiku. Kui Ostuobjekt on aktiivse oksjoni staatuses või oksjon ei lõppe edukalt ei kuulu Müüjale avaldamisele enampakkumisel osalevate Ostjate andmed.


4.4. Müüja kohustub:

4.4.1. esitama registreerumisel ja oksjoni korraldamise kokkuleppe sõlmimisel tõese ja juriidiliselt kehtiva informatsiooni, sealhulgas tõesed andmed Ostuobjekti osas;

4.4.2. tagama, et Oksjoniportaali kasutamisega seoses esitatud andmed:

      4.4.2.1 ei ole väärad või eksitavad ja/või ebatäpsed;

      4.4.2.2 ei riku kolmandate isikute õigusi;

      4.4.2.3 ei ole vastuolus kehtiva õiguse ja heade kommetega;

4.4.3.mitte võõrandama Oksjoniportaali kaudu müüdavat Ostuobjekti või selle osa oksjoniväliselt;

4.4.4. mitte astuma ühendusse oksjonil osalevate Ostjatega, eesmärgiga võõrandada oksjoniväliselt;

4.4.5. juhul, kui see on võimalik, võimaldama alates Ostuobjekti oksjoniportaali lisamisest kuni Ostuobjekti enampakkumise lõpuni, selleks eelnevalt kokkulepitud aegadel, Ostuobjektist huvitatud isikutel Ostuobjektiga tutvuda;

4.4.6. kõrgeima pakkumise aktsepteerimisel sõlmima Ostjaga Ostuobjekti müügilepingu Eritingimustes näidatud aja jooksul arvestades müügi ettevalmistamiseks vajaminevat mõistlikku aega, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul;


4.4.7. mitte koormama Ostuobjekti või selle osa kolmandate isikute õigustega;

4.4.8. tasuma Korraldajale ettenähtud tasu vastavalt käsunduslepingus sätestatule;

4.4.9 peale temale kuuluva objekti lisamist oksjoniportaali tutvuma 24 tunni jooksul Oksjoniobjekti andmetega ja sobivusel kinnitama need. Juhul, kui andmed vajavad muutmist koheselt sellest kirjalikult Korraldajale teada andma. Peale andmete kinnitamist vastutab Müüja täielikult Oksjoniandmete tõelevastavuse eest;

4.4.10 kõrgema pakkumise vastuvõtmisel mitte taganema Võitjaga sõlmitavast Ostuobjekti müügilepingust.

4.5. Müüja kohustub oksjoni korra punktis 4.4. sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Korraldajale leppetrahvi 5 % (viis protsenti) Ostuobjekti alghinnast ning hüvitama kõik ostuobjekti enampakkumisega seotud kulud. Lisaks kohustub müüja oksjoni korra punktides 4.4.3, 4.4.7 ja 4.4.10 sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Võitjale leppetrahvi 5 % (viis protsenti) Ostuobjekti alghinnast. Kui oksjoni korra punkti 4.4 rikkumine tuleneb vääramatust jõust on Müüja vabastatud leppetrahvi maksmise kohustusest. Vääramatuks jõuks loetakse üleujutust, tulekahju, maavärinat või muud loodusõnnetust, massilisi rahutusi, Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, valitsusasutuste või kohaliku omavalitsuse õigusaktide vastuvõtmist, mis muudavad Lepingu täitmise või kohase täitmise võimatuks. 


4.6. Ostja kohustub:

4.6.1. esitama registreerumisel täielikku ja tõest (juriidiliselt kehtivat) informatsiooni;

4.6.2. tagama, et oksjoniportaali kasutamisega seoses esitatud andmed:

     4.6.2.1 ei ole väärad ja eksitavad ja/või ebatäpsed;

     4.6.2.2 ei riku kolmandate isikute õigusi;

     4.6.2.3 ei ole vastuolus kehtiva õiguse ja heade kommetega;

4.6.3. sõlmima Müüjaga Ostuobjekti müügilepingu Eritingimustes näidatud aja jooksul arvestades müügi ettevalmistamiseks vajaminevat mõistlikku aega, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul;

4.6.4. mitte otsima kontakti Müüjaga eesmärgiga omandada Ostuobjekt oksjoniväliselt.


4.7. Oksjoni korra punktis 4.6. sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Korraldajale leppetrahvi 5 % (viis protsenti) Ostuobjekti alghinnast ning hüvitama kõik ostuobjekti müügi korraldamisega seotud kulud. Lisaks kohustub Ostja oksjoni korra punktis 4.6.3 sätestatud kohustuste rikkumisel maksma Müüjale leppetrahvi 5% (viis protsenti) ostuobjekti alghinnast. Kui oksjoni korra punkti 4.6 rikkumine tuleneb vääramatust jõust on Ostja vabastatud leppetrahvi maksmise kohustusest.


4.8. Ostja kinnitab oksjonil osalemise sooviavalduse esitamisega:

4.8.1. et ta on tutvunud Ostuobjektiga, selle andmete, Eritingimuste ja dokumentatsiooniga ning ta ei oma Ostuobjekti osas mitte mingeid pretensioone;

4.8.2. et ta on vähemalt 18-aastane täielikult teovõimeline füüsiline isik ja/või juriidilise isiku volitatud isik, kellel on kõik volitused esindatava juriidilise isiku eest ja nimel oksjoniportaali kaudu müüdavate ostuobjektide ostuhinna pakkumiste tegemiseks, juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning tema poolt juriidilisele isikule kohustuse võtmiseks;

4.8.3. et ta on teadlik, et Võitjaks osutumisel toob see kaasa siduva ostukohustuse lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel kaotab ta õiguse makstud tagatisrahale ja/või vastutab kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

4.8.4. et ta on tutvunud Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses (RT I 23.02.2012,11) sätestatuga ning teadlik nimetatud seadusest tulenevate kinnisasja omandamise erisustega;

4.8.5. et ta vastab Korraldaja poolt Eritingimustes ja/või Oksjoni andmetes toodud kvalifitseerimistingimustele.


5. Korraldaja õigused ja kohustused


5.1. Korraldaja on igal ajal õigustatud jälgima Oksjonil toimuvat, sealhulgas jälgima Ostjate poolt tehtavaid pakkumisi. Korraldaja võib teostada uurimistoiminguid kõigi väidetavate oksjoni korra rikkumiste osas, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.


5.2. Korraldaja on igal ajal õigustatud eemaldama Ostja oksjonilt ja/või Ostja poolt oksjoni käigus tehtud pakkumise(d) juhul, kui Ostja on rikkunud või rikub oksjoni korda ja/või kui Ostja pakkumine on vastuolus oksjoni korraga ja/või Ostuobjekti Eritingimustega ja/või kehtiva seadusandlusega ja/või heade kommetega.5.3. Korraldajal on igal ajal õigus peatada Ostuobjekti oksjon, kui Korraldajale on saanud teatavaks asjaolud, mis võivad välistada Ostuobjekti või selle osa hilisema võõrandamise. Vastavasisuline teade edastatakse kõigile Oksjonile lubatud Ostjatele elektroonkirja teel.


5.4. Korraldajal on õigus keelduda igasuguste Ostuobjektiga seotud eksperthinnangute väljastamisest. Korraldaja ei pea oma otsust põhjendama.


5.5. Korraldajal on õigus mitte lubada oksjonile Ostjat, kes ei vasta Korraldaja poolt Eritingimustes ja/või oksjoni andmetes toodud kvalifitseerimistingimustele. Sel juhul tagastab Korraldaja Ostja poolt juba tasutud osavõtutasu ja/või tagatisraha Ostja arveldusarvele 5 (viie) pangapäeva jooksul.


5.6. Korraldaja on kohustatud täitma Isikuandmete kaitse seadusest (RT 2003, 26, 158) tulenevaid nõudeid.


5.7. Korraldajal on igal ajal õigus peatada oksjoni protsess, eelkõige, kui peatamise vajadus on tingitud tehnoloogilistest riketest. Korraldaja käivitab oksjoniprotsessi peale rikete kõrvaldamist pikendades peatunud oksjonite lõpuaegasid Korraldaja poolt määratud aja võrra, juhul kui see on vajalik.


6. Oksjoniportaali administraatori õigused ja kohustused


6.1. Oksjoniportaali administraator on koostöös Korraldajaga õigustatud piirama või tühistama Kliendi oksjoniportaali kasutamisõigust juhul, kui:

6.1.1. Klient ei täida oksjoni korda ja/või Ostuobjekti Eritingimusi;

6.1.2. Kliendi kinnitused on väärad või eksitavad ja/või ebatäpsed;

6.1.3. Klient on esitanud oksjoniportaali kasutajaks registreerumisel või oksjoniportaali kasutamisel informatsiooni, mis on väär või eksitav ja/või ebatäpne.


6.2. Oksjoniportaali administraator on igal ajal õigustatud ühepoolselt muutma ja täiendama Oksjoni Korda, tegema muudatusi oksjoniportaali parema kasutamise huvides ja andmete ümberpaigutusi ostjate poolt tehtud pakkumiste osas, muutmata sealjuures pakkumise sisu. Oksjoni Korra muudatus jõustub selle avaldamisest Oksjoniportaalis.


6.3. Informatsiooni, mida Oksjoniportaali administraator on Klientidelt ja Korraldajalt oksjoniportaali kasutamise käigus saanud või mis koguneb muul viisil oksjoniportaali kasutamisega seonduvalt, kasutab Oksjoniportaali administraator ainult oksjoniportaali arendamiseks. Antud informatsiooni eest tasu saamise õigus Klientidel ja Korraldajal puudub.


6.4. Oksjoniportaali administraator on koostöös Korraldajaga õigustatud keelduma isikut Kliendiks registreerimast. Oksjoniportaali administraator ei pea mitteregistreerimist põhjendama.


6.5. Oksjoniportaali administraator on kohustatud täitma Isikuandmete kaitse seadusest (RT 2003, 26, 158) tulenevaid nõudeid.


7. Protestide lahendamise kord


7.1. Oksjoni käigus tehtud toimingute ja otsuste peale võivad Ostjad ja Müüja esitada Korraldajale proteste. Protest esitatakse Korraldajale hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul peale Ostuobjekti enampakkumise lõppu. Oksjoni andmetes ja/või Eritingimustes võib ette näha muu antud Oksjoni kohta esitatava Protesti lahendamise korra. Sel juhul kehtib Oksjoni Eritingimustes ja/või andmetes toodud Protesti lahendamise kord.


7.2. Protest esitatakse digitaalselt allkirjastatuna ning selles peab olema märgitud:

7.2.1 esitaja nimi ja aadress;

7.2.2 protestitava tegevuse või otsuse sisu ning põhjendused, miks protesti esitaja peab seda oma õigusi rikkuvaks;

7.2.3 esitaja selgelt väljendatud taotlus.


7.3. Korraldaja vaatab protesti läbi 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast protesti saamist ja teeb otsuse selle rahuldamise või rahuldamata jätmise osas. Korraldaja lähtub protesti menetledes oksjoni korrast, Eritingimustest, kehtivast seadusandlusest ning headest kommetest ja tavadest, arvestades ostuobjekti enampakkumise käigus toimunut.


7.4. Protesti menetlemise ajaks peatub Ostuobjektiga kõigi võimalike Oksjoni korras sätestatud toimingute tegemine.


7.5. Protesti rahuldamise korral on Korraldajal õigus tunnistada Ostuobjekti enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus Ostuobjekti enampakkumine.


7.6. Protesti rahuldamata jätmise korral jääb kehtima Ostuobjekti enampakkumise tulemus.


7.7. Korraldaja poolt vastu võetud otsus on Ostuobjekti enampakkumisega seotud Ostjatele ja Müüjale täitmiseks.


8. Oksjoniportaali administraatori ja Korraldaja vastutuse piirangud


8.1. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Vääramatuks jõuks on eelkõige infotehnoloogilised rikked (serveririke, elektroonilise sideühenduse katkestus jms.).


8.2. Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta Klientide poolt avaldatud informatsiooni ja tehtud pakkumiste tõelevastavuse ja seaduslikkuse eest;


8.3. Oksjoniportaali administrator ja/või Korraldaja ei vastuta Oksjoniportaalis enampakkumisel olevate Ostuobjektide kvaliteedi ja kvantideedi eest.


8.4 Oksjoniportaali administraator ja/või Korraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on seotud Protesti rahuldamise või rahuldamata jätmisega.