Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

SISUKORD
​​​​​​​

 1. Kas müüa metsakinnistu või kasvava metsa raieõigus?

 2. Metsakinnistu enampakkumise korraldamine

 3. Kasvava metsa raieõiguse enampakkumise korraldamine

 4. Kasvava metsa müük metsakava alusel. Eelised ja puudused 

 5. Kasvava metsa müük väljatuleku alusel. Eelised ja puudused

 6. Kes vastutab raietööde tegemisel?

 7. Metsamaterjali enampakkumise korraldamine

 8. Millal tuleb esitada müügiteatis Maksu-ja Tolliametile?

 9. Metsa majandamise kava

 10. Oksjoni alghind ja piirhind

 11. Metsa raieküpsus ja kasumiküpsus

 12. Kasulikku lugemist

 13. Meediakajastus


Metsakinnistu või raieõigus?


Lõpliku otsust tehes peaks lähtuma eelkõige konkreetsetest asjaoludest, riskidest, rahavoogude võrreldavast analüüsist ja metsaomaniku ootustest. Juuresolevas tabelis on lihtsustatud võrdlus 5 hektari suuruse metsakinnistu müügitulu võrrelduna samalt kinnistult müüdava kasvava metsa raieõiguse müügituluga.


Metsakinnistu müük Raieõiguse müük
Kinnistu pindala5 hektarit5 hektarit
Metsavarude koosseis100% mänd100% mänd
Metsavarude vanus90 aastat90 aastat
Metsavarude tagavara1200 tm1200 tm
Omandireformi käigus tagastatudjahjah
Võimalik raieõigus100% lageraie100% lageraie
Ligikaudne müügihind45 000 EUR45 000 EUR
Kulutused metsa uuendamisele (taimed + istutamine)puuduvad 4 000 EUR
Lubatud mahaarvamised tulust (taimed + istutamine)Puuduvad-4 000 EUR
Tulu enne maksustamist45 000 EUR41 000 EUR
Tulumaks 20% puudub-8 200 EUR
Kinnistu turuväärtuspuudub5 000 EURLIGIKAUDNE KASUM45 000 EUR37 800 EUR


Metsakinnistu enampakkumise korraldamine

Eduka oksjoni korraldamise eelduseks on võimalikult ajakohased metsavarusid iseloomustavad andmed. Juhul, kui metsakava puudub või on vananenud, siis aitab Metsaoksjon.ee meeskond metsaomaniku kokku viia riiklikult atesteeritud metsakava koostajatega, kes on usaldusväärsed ja erapooletud ning kelle töödel on kõrge kvaliteet ja välitööde käigus kogutud metsavarude andmed vastavad tegelikkusele.

Metsakinnistu oksjoni dokumentatsiooni juurde tuleb lisada maaüksuse plaan, piiriprotokoll, metsakava ja kinnisasjal lasuvaid kitsendusi sisaldavad andmed. Juhul, kui metsakinnistu on kaasomandis, siis on vajalik esitada ka kaasomanike kirjalik, soovitavalt digitaalselt allkirjastatud, kokkulepe metsakinnistu enampakkumise korraldamiseks.


Kasvava metsa raieõiguse enampakkumise korraldamine

Oksjoni korraldamise eelduseks on kehtiv metsateatis, mille metsaomanik saab esitada elektrooniliselt kohalikule Keskkonnaametile. Metsateatis kehtib 12 kuud, mille jooksul tuleb kõik metsateatises tehtud tööd teostada. Kasvava metsa raieõiguse oksjoni dokumentatsiooni juurde tuleb lisada kindlasti ka metsakava, raieala plaan ja kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu vorm.  Juhul, kui metsaomanikul kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu vorm puudub, aitab selle koostada Metsaoksjon.ee meeskond. Kui metsakinnistu on kaasomandis, siis on vajalik esitada ka kaasomanike kirjalik, soovitavalt digitaalselt allkirjastatud, kokkulepe kasvava metsa raieõiguse enampakkumise korraldamiseks.


Kasvavat metsa saab müüa kahel viisil – metsakava alusel või metsamaterjali väljatuleku järgi.


Metsakava alusel müük

Eelised:

 • kasvava metsa lõplik hind on enne tehingu tegemist teada
 • kogu müügihind laekub enne raietööde alustamist
 • varguse risk puudub
 • metsaomanik ei pea määrama lõigatava metsamaterjali sortimentatsiooni
 • metsaomanik ei vastuta metsa kvaliteedi ja väljatuleku eest

Puudused:

 • Metsakavas kajastuvate metsavarude ebaõigete andmete korral ei pruugi omanik saada õiglast hinda. Samas on praktika näidanud, et oksjoni korral on professionaalsed ostjad varasemalt raiealadega tutvunud ja teevad pakkumisi tuginedes enda poolt kogutud andmetele.

  Juhul, kui metsaomanikul metsakava puudub või on vananenud, siis Metsaoksjon.ee aitab metsaomaniku kokku viia riiklikult atesteeritud metsakava koostajatega, kes on usaldusväärsed ja erapooletud ning kelle tööde kvaliteet ja kogutud metsavarude andmed vastavad tegelikkusele.


Müük metsamaterjali väljatuleku alusel

Eelised:

 • kogu müügihind makstakse tegelikult raiutud metsamaterjali koguse eest

Puudused:

 • lõplik müügihind ei ole teada
 • metsaomanik vastutab metsamaterjali kvaliteedi ja väljatuleku eest
 • müügihind taustakse ostja poolt pikema perioodi vältel, kusjuures metsamaterjal on omaniku valdusest saeveskisse/puidu kokkuostu transporditud
 • raiutud puidukogust on keeruline kontrollida, kuna arvestus käib saeveski/puidu kokkuostu vastuvõtulehtede alusel


Kes vastutab raietööde eest?

Üldjuhul vastutab raietööde ja kokkuveo teostamisel tööde tegelik teostaja. Täpsem vastutus ja sanktsioonid tuleb sätestada kirjalikus lepingus.

Metsamaterjali enampakkumise korraldamine

Metsamaterjal peab vastama sortimentatsiooni kvaliteedinõuetele. Metsaoksjon.ee meeskond soovitab kasutada RMK palkide ja virnmaterjalide standardeid. Metsamaterjali oksjoni lisamiseks tuleb metsaoksjon.ee keskkonda elektrooniliselt edastada nutiseadme jaoks mõeldud metsamaterjali mõõterakenduse  Timbeter abil teostatud mõõtmisandmed. Seda saab teha mugavalt ja kiiresti, sest Timbeter rakendus on liidestatud metsaoksjon.ee keskkonnaga. Lisaks tuleb esitada metsateatis, metsamaterjali omandiõigust tõendav dokument ja sortimentatsiooni iseloomustavad andmed. Metsamaterjal peab olema kokku veetud laoplatsile, kuhu on metsaveautoga võimalik ligi pääseda.


Kui oled müünud/ostnud kasva metsa raieõigust või metsamaterjali!

Kõik raieõigust ja/või metsamaterjali müünud ning ostnud füüsilised ja juriidilised isikud peavad esitama Maksu- ja Tolliametile raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise. Täpsem info Maksu- ja Tolliameti kodulehelt!

Metsakava

Eduka metsamüügi eelduseks on võimalikult ajakohased metsavarusid iseloomustavad andmed. Andmed metsavarude kohta koostab metsataksaator välitööde käigus ja need kajastatakse metsa majandamise kavas. Juhul, kui metsale ei ole koostatud metsamajandamise kava või on andmed liiga vanad, siis võtke meiega ühendust! Meie viime Teid kokku riiklikult atesteeritud metsakava koostajatega, kes on usaldusväärsed ja erapooletud.

Alghind ja Piirhind

Soovitame kasutada piirhinnaga müüki, kuna piirhinna kasutamine annab võimaluse määrata atraktiivne alghind. Mida atraktiivsem on alghind, seda suurem hulk potentsiaalseid ostjaid enampakkumisel osaleb. Kui pakkumised jäävad alla piirhinna, siis Müüjal müügikohustus puudub.


Raieküpsus ja kasumiküpsus

Puistu on raieküps, kui ta on saavutanud õigusaktidega sätestatud minimaalse vanuse, mis annab õiguse teha lageraiet. Raieküpsuse määramisel lähtutakse puuligist, vanusest ja kasvukoha boniteedist. Kasumiküpsuseks nimetatakse metsa teoreetilist vanust, mille puhul on välja arvutatud, et sellest vanusest alates puistust saadav kasum väheneb. Kasumiküpsust iseloomustab alljärgnev tabel:

Kasulikku lugemist:


Aastaraamat Mets 2014 (Keskkonnaagentuur 2016)

​​​​Eesti Metsanduse Arengukava aastani 2020

Euroopa metsandusstrateegia


Meediakajastus:

Metsaoksjon.ee aitab metsa müüa (Maaelu 16.06.2016)

Veebiportaal metsaoksjon.ee aitab õiglast hinda saada! (KANAL2 Reporter 18.05.2016)