Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Tasub teada

SISUKORD
​​​​​​​

 1. Kas müüa metsakinnistu või kasvava metsa raieõigus?

 2. Metsakinnistu enampakkumise korraldamine

 3. Metsateatise esitamine uues Metsaregistris

 4. Kasvava metsa raieõiguse enampakkumise korraldamine

 5. Kasvava metsa müük metsakava alusel. Eelised ja puudused 

 6. Kasvava metsa müük väljatuleku alusel. Eelised ja puudused

 7. Kes vastutab raietööde tegemisel?

 8. Metsamaterjali enampakkumise korraldamine

 9. Millal tuleb esitada müügiteatis Maksu-ja Tolliametile?

 10. Metsa majandamise kava

 11. Oksjoni alghind ja piirhind

 12. Metsa raieküpsus ja kasumiküpsus

 13. Enamlevinud lõksud ja kuidas neid vältida

 14. Kasulikku lugemist

 15. Meediakajastus

 

Metsakinnistu või raieõigus?


Lõpliku otsust tehes peaks lähtuma eelkõige konkreetsetest asjaoludest, riskidest, rahavoogude võrreldavast analüüsist ja metsaomaniku ootustest. Juuresolevas tabelis on lihtsustatud võrdlus 5 hektari suuruse metsakinnistu müügitulu võrrelduna samalt kinnistult müüdava kasvava metsa raieõiguse müügituluga.

  Metsakinnistu müük  Raieõiguse müük
Kinnistu pindala 5 hektarit 5 hektarit
Metsavarude koosseis 100% mänd 100% mänd
Metsavarude vanus 90 aastat 90 aastat
Metsavarude tagavara 1200 tm 1200 tm
Omandireformi käigus tagastatud jah jah
Võimalik raieõigus 100% lageraie 100% lageraie
Ligikaudne müügihind 45 000 EUR 45 000 EUR
Kulutused metsa uuendamisele (taimed + istutamine) puuduvad  4 000 EUR
Lubatud mahaarvamised tulust (taimed + istutamine) Puuduvad -4 000 EUR
Tulu enne maksustamist 45 000 EUR 41 000 EUR
Tulumaks 20%  puudub -8 200 EUR
Kinnistu turuväärtus puudub 5 000 EUR
     
LIGIKAUDNE KASUM 45 000 EUR 37 800 EUR

 

Metsakinnistu enampakkumise korraldamine

Eduka oksjoni korraldamise eelduseks on võimalikult ajakohased metsavarusid iseloomustavad andmed. Juhul, kui metsakava puudub või on vananenud, siis aitab Metsaoksjon.ee meeskond metsaomaniku kokku viia riiklikult atesteeritud metsakava koostajatega, kes on usaldusväärsed ja erapooletud ning kelle töödel on kõrge kvaliteet ja välitööde käigus kogutud metsavarude andmed vastavad tegelikkusele.

Valik metsamajandamiskavade koostajaid:

Meriz Metsahaldus OÜ
Terrapro OÜ
Metsabüroo OÜ

 

Metsakinnistu oksjoni dokumentatsiooni juurde tuleb lisada maaüksuse plaan, piiriprotokoll, metsakava ja kinnisasjal lasuvaid kitsendusi sisaldavad andmed. Juhul, kui metsakinnistu on kaasomandis, siis on vajalik esitada ka kaasomanike kirjalik, soovitavalt digitaalselt allkirjastatud, kokkulepe metsakinnistu enampakkumise korraldamiseks


Metsateatise esitamine uue Metsaregistri kaudu

 

 • Ava Metsaregister
 • Vajuta paremal üleval asuvat nuppu „logi sisse“;
 • Logi portaali Mobiil-ID või ID-kaarti abil; 
 • Peale edukat sisselogimist avaneb Metsaportaalis  metsaomaniku vaade;
 • Vali vasakpoolselt paneelilt vaheleht „MINU“;
 • Metsaportaalis kuvatakse Teile kuuluvad metsakinnistud
 • Valige metsakinnistu, millele soovite metsateatise esitada;
 • Teie poolt valitud metsakinnistu kuvatakse kaardil ja vasakul avaneb ka kinnistu metsaeraldiste loetelu;
 • Saad teha katastriüksuse, kõikide  eraldiste, või ühe eraldise valiku, selleks tee vastav märge (linnuta);
 • Peale valikut vajuta nuppu „ lisa metsateatisele“;
 • Täida avanev metsateatise sisestamise vorm. Vormil tuleb täita punasega tähistatud lahtrid. Nupuga, „lisa“ saab metsateatisevormile täiendavalt eraldisi lisada. Kui metsateatis on täidetud, vajuta nuppu „esita.
 • Metsateatise menetluse ja Keskkonnaameti registreeringute väljatrükke saab teha vajutades nuppu „minu metsateatised“
 • Vajutades nuppu „KÕIK“ näeb omanik kõiki temale kuuluvate kinnistute metsateatiseid.

 

Üksikasjalik kasutusjuhend on leitav 

https://mets-ave.envir.ee/api/rest/baas/juhend?juhendName=Metsaportaali%20kasutusjuhend%20metsaomanikule.pdf

 

Kasvava metsa raieõiguse enampakkumise korraldamine

 

Oksjoni korraldamise eelduseks on kehtiv metsateatis, mille metsaomanik saab esitada Metsaregistri kaudu.

Metsateatis kehtib 12 kuud, mille jooksul tuleb kõik metsateatises tehtud tööd teostada. Kasvava metsa raieõiguse oksjoni dokumentatsiooni juurde tuleb lisada kindlasti ka metsakava, raieala plaan ja kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu vorm.  Juhul, kui metsaomanikul kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu vorm puudub, aitab selle koostada Metsaoksjon.ee meeskond. Kui metsakinnistu on kaasomandis, siis on vajalik esitada ka kaasomanike kirjalik, soovitavalt digitaalselt allkirjastatud, kokkulepe kasvava metsa raieõiguse enampakkumise korraldamiseks.


Kasvavat metsa saab müüa kahel viisil – metsakava alusel või metsamaterjali väljatuleku järgi.


Metsakava alusel müük

Eelised:

 • kasvava metsa lõplik hind on enne tehingu tegemist teada
 • kogu müügihind laekub enne raietööde alustamist
 • varguse risk puudub
 • metsaomanik ei pea määrama lõigatava metsamaterjali sortimentatsiooni
 • metsaomanik ei vastuta metsa kvaliteedi ja väljatuleku eest

Puudused:

 • Metsakavas kajastuvate metsavarude ebaõigete andmete korral ei pruugi omanik saada õiglast hinda. Samas on praktika näidanud, et oksjoni korral on professionaalsed ostjad varasemalt raiealadega tutvunud ja teevad pakkumisi tuginedes enda poolt kogutud andmetele.

  Juhul, kui metsaomanikul metsakava puudub või on vananenud, siis Metsaoksjon.ee aitab metsaomaniku kokku viia riiklikult atesteeritud metsakava koostajatega, kes on usaldusväärsed ja erapooletud ning kelle tööde kvaliteet ja kogutud metsavarude andmed vastavad tegelikkusele.


Müük metsamaterjali väljatuleku alusel

Eelised:

 • kogu müügihind makstakse tegelikult raiutud metsamaterjali koguse eest

Puudused:

 • lõplik müügihind ei ole teada
 • metsaomanik vastutab metsamaterjali kvaliteedi ja väljatuleku eest
 • müügihind tasutakse ostja poolt pikema perioodi vältel, kusjuures metsamaterjal on omaniku valdusest saeveskisse/puidu kokkuostu transporditud
 • raiutud puidukogust on keeruline kontrollida, kuna arvestus käib saeveski/puidu kokkuostu vastuvõtulehtede alusel

 

Kes vastutab raietööde eest?

Üldjuhul vastutab raietööde ja kokkuveo teostamisel tööde tegelik teostaja. Täpsem vastutus ja sanktsioonid tuleb sätestada kirjalikus lepingus.

Metsamaterjali enampakkumise korraldamine

Metsamaterjal peab vastama sortimentatsiooni kvaliteedinõuetele. Metsaoksjon.ee meeskond soovitab kasutada RMK palkide ja virnmaterjalide standardeid. Metsamaterjali oksjoni lisamiseks tuleb metsaoksjon.ee keskkonda elektrooniliselt edastada nutiseadme jaoks mõeldud metsamaterjali mõõterakenduse  Timbeter abil teostatud mõõtmisandmed. Seda saab teha mugavalt ja kiiresti, sest Timbeter rakendus on liidestatud metsaoksjon.ee keskkonnaga. Lisaks tuleb esitada metsateatis, metsamaterjali omandiõigust tõendav dokument ja sortimentatsiooni iseloomustavad andmed. Metsamaterjal peab olema kokku veetud laoplatsile, kuhu on metsaveoautoga võimalik ligi pääseda.


Kui oled müünud/ostnud kasva metsa raieõigust või metsamaterjali!

Kõik raieõigust ja/või metsamaterjali müünud ning ostnud füüsilised ja juriidilised isikud peavad esitama Maksu- ja Tolliametile raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise. Täpsem info Maksu- ja Tolliameti kodulehelt!

Metsakava

Eduka metsamüügi eelduseks on võimalikult ajakohased metsavarusid iseloomustavad andmed. Andmed metsavarude kohta koostab metsataksaator välitööde käigus ja need kajastatakse metsa majandamise kavas. Juhul, kui metsale ei ole koostatud metsamajandamise kava või on andmed liiga vanad, siis võtke meiega ühendust! Meie viime Teid kokku riiklikult atesteeritud metsakava koostajatega, kes on usaldusväärsed ja erapooletud.

Alghind ja Piirhind

Soovitame kasutada piirhinnaga müüki, kuna piirhinna kasutamine annab võimaluse määrata atraktiivne alghind. Mida atraktiivsem on alghind, seda suurem hulk potentsiaalseid ostjaid enampakkumisel osaleb. Kui pakkumised jäävad alla piirhinna, siis Müüjal müügikohustus puudub.


Raieküpsus ja kasumiküpsus

Puistu on raieküps, kui ta on saavutanud õigusaktidega sätestatud minimaalse vanuse, mis annab õiguse teha lageraiet. Raieküpsuse määramisel lähtutakse puuliigist, vanusest ja kasvukoha boniteedist. Kasumiküpsuseks nimetatakse metsa teoreetilist vanust, mille puhul on välja arvutatud, et sellest vanusest alates puistust saadav kasum väheneb.

 

Enamlevinud lõksud ja kuidas neid vältida

• Vahendusteenuse pakkuja lubadus: “Meie vastutame garantii” 

Metsa- ja põllumaa või kasvava metsa raie müümisel vahendaja kaudu suhtu skeptiliselt vahendaja ilusasse lubadusse „Meie vastutame“. Ilma vahendaja poolt allkirjastatud vastava dokumendita ei lasu vahendajal mingit vastutust – vastutab ikka rikkumise toimepaneja. Kui siiski vahendaja Sulle seda lubab, lase tal ka vastav dokument allkirjastada, kus on ette nähtud ka leppetrahv rikkumise toimepanemise korral- nii oled kindel, et vahendaja „ilus lubadus“ ka tegelikult paika peab. Jälgi, et allkirjastajal oleks õiguslik alus ka sellist dokumenti allkirjastada. Näidise, mille alusel koostada garantiikiri, saad alla laadida siit.

• “Mittesiduvad pakkumised” telefoni või e-kirja teel

Telefoni või e-kirja teel tehtud pakkumist ei saa lugeda pakkuja jaoks siduvaks. Selleks, et pakkumine oleks pakkuja jaoks siduv ning ta sellest ka kinni peaks, küsi temalt digitaalselt allkirjastatud pakkumist, kus on muuhulgas välja toodud ka leppetrahv pakkumisest taganemise või selle muutmise korral. Nii kindlustad, et Sulle lubatud suur summa raha tegelikult ka makstakse. Jälgi, et allkirjastajal oleks õiguslik alus sellist dokumenti allkirjastada. Näidisdokumendi saad alla laadida siit.

• “Läbipaistmatu” vahendusteenus

Oled ostja või müüja - läbipaistvuse tagamiseks küsi oksjoni korraldajalt peale edukat enampakkumist näha oksjoni protokolli. Nii näed, kes osalesid oksjonil ja saad olla kindel, et  pakkumist ei teinud „automaatne robot“ või vahendaja. Väldi kirjalikke oksjoneid - kirjalik oksjon ei taga läbipaistvust ja võistlevat pakkumist.

• “Varjatud” vahendusteenuse tasud

Vahendajat valides tee kindlaks millised tasud on seotud vahendusteenusega ja kes need tasud maksab. Hea tava on, et vahendaja võtab vahendustasu ainult ühelt poolelt - kas müüjalt või ostjalt. Väldi kindlasti vahendajat, kes võtab vahendustasu nii müüjalt kui ka ostjalt. See võib tähendada kokkuvõttes suuremat kulu kõigile osapooltele ja kindlasti väiksemat tulu müüjale. KUi vahendaja võtab tasu mõlemalt poolelt on ebaselge keda ta tehingus esindab - kas ostjat või müüjat.


 

Kasulikku lugemist:


Aastaraamat Mets 2018 (Keskkonnaagentuur 2019)

​​​​Eesti Metsanduse Arengukava aastani 2020

Euroopa metsandusstrateegia

 

Meediakajastus:

Kuidas kaitsta väärtuslikku põllumaad (Postimees MEIE EESTI 15.02.2019)

Riigil puudub ülevaade erametsade uuendusest (Postimees MEIE EESTI 29.06.2018)

Metsaoksjon.ee avab maaportaali ( Postimees Maa Elu 19.04.2018)

Metsaturul on liikvel kahtlaselt sõbralikud ja helded ostjad Postimees Maa Elu 01.03.2018)

Metsaoksjon.ee aitab metsa müüa ( Postimees Maa Elu 16.06.2016)


Veebiportaal metsaoksjon.ee aitab õiglast hinda saada! (KANAL2 Reporter 18.05.2016)

 

Näidisfailid